fredag, december 12, 2008

De små stegens tyranni

I dagens SvD finns en artikel som väl får räknas som startskottet för diskussionen om nästa repressiva lag som är på väg.

Hänger ni med? Först var det FRA-lagen, sedan IPRED och nu är det EU:s trafikdatalagringsdirektiv det handlar om, eller "Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning", som den svenska utredningen heter. (Och som ett litet förhandstips är det IPRED2 och ACTA som kommer härnäst på agendan.)
Och vad handlar det om nu då? Jo, att varenda telefonsamtal, SMS och e-mail (och andra former av elektronisk kommunikation) ska registreras och att tidpunkt, avsändare, mottagare och i förekommande fall geografisk position ska lagras för polisens bruk i ett halvt till två år. Eller som det står i sammanfattningen av utredningen:
Lagring av trafikdata innebär att uppgifter som ger upplysning om vilka som kommunicerade med varandra, när och var det skedde samt vilken typ av kommunikationslösning som användes, ska lagras.
Hej och hå.

Nu ska man visserligen ha i åtanke att vad gäller telefoni lagras de här uppgifterna redan för faktureringsändamål, och polisen kan begära ut dem. Det finns dock idag inga garantier för hur länge uppgifterna finns tillgängliga eftersom operatörerna inte sparar dem längre än vad som är absolut nödvändigt för faktureringen (jag tror inte ens att de får spara dem längre än så - kan någon upplysa mig på den punkten?); med det här direktivet åläggs operatörerna att spara uppgifterna en viss minimitid.

Den stora nyheten är att den här övervakningen ska utökas från telefonins värld till att omfatta all elektronisk kommunikation; IP-telefoni, mail, ja, till och med handlingen att överhuvudtaget accessa Internet ska loggas och lagras.

Det här är naturligtvis fullständigt barockt. Jag tror inte att jag kan uttrycka det bättre än utredningen själv gör:
En utgångspunkt för våra resonemang är att en generell lagring av trafikuppgifter i den omfattning som direktivet förutsätter påverkar både enskildas upplevelse av att få sin privata sfär inskränkt och integritetsskyddet för medborgarna i allmänhet. Intrånget i integriteten sker enligt vår mening redan genom att det allmänna säkrar tillgången till trafikuppgifterna genom lagringen.
Och det som gör det här extra plågsamt är att EU-direktivet kom till på ett svenskt initiativ. Det var Thomas Bodström som lade ner mycken möda på att driva genom det. Och han har mage att vara stolt över det. Kräk.

Nej, jag kommer inte att rösta på socialdemokraterna i nästa val.

2 kommentarer:

Björn Felten sa...

Det stämmer bra det, att det idag är väldigt mycket olagligt att vidarebefordra de uppgifter som de nu skall tvinga vidarebefordra.

Det hela står i Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, där framför allt 6 kap. Integritetsskydd skriver sida upp och sida ner om alla de krav på konfidentialitet, som nu alltså redan IPRED1 kastat stora delar av på sophögen, och som de fortsatta ingreppen i lagen kommer att ytterligare demolera.

Särskilt är det väl då 20 § som är läsvärd:


20 § Den som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del av eller tillgång till
1. uppgift om abonnemang,
2. innehållet i ett elektroniskt meddelande, eller
3. annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande,
får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.

Leif Nixon sa...

Tack.

 
MediaCreeper Creeper